§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWW”  określają zasady, na podstawie których „Kupujący” będzie zamawiał, a Nord Electronics Solutions Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 6a, zwany dalej „NES”, będzie wykonywał usługę montażu kontraktowego modułów elektronicznych, zwanych dalej „Moduły”.
 2. Wszelkie odstępstwa od OWW wymagają pisemnego potwierdzenia przez obie strony.
 3. Wszystkie Moduły będą wykonywane zgodnie z normą IPC-A-610-E.

 

§2. Poufność.

 1. Każda ze Stron Umowy jest zobowiązana do zachowania poufności informacji dotyczących warunków umowy.
 2. NES zobowiązuje się do zachowania poufności otrzymanej dokumentacji technicznej i technologicznej, które zostały jej ujawnione przez Kupującego oraz do nieudostępniania  ich osobom trzecim, bez pisemnej zgody Kupującego. Powyższe zobowiązania nie dotyczą pracowników oraz współpracowników NES. Jeżeli indywidualne umowy nie stanowią inaczej, okres zachowania poufności dotyczy okresu obowiązywania umowy.
 3. Każda ze stron dopuszcza możliwość podpisania indywidualnej umowy o zachowaniu poufności.
 4. Strony zobowiązują się do ochrony poufnych danych przynajmniej w tym samym stopniu i w ten sam sposób, w jaki Strony chronią swoje własne dane tego typu.

 

§3. Dokumentacja techniczna i technologiczna.

W skład dokumentacji potrzebnej do wykonania OWW wchodzą:

 1. Wykaz komponentów (BOM) zawierający:
  1. typ, wartość, tolerancja, ilość komponentu, obudowa, desygnator,
  2. wszystkie istotne dla Zamawiającego parametry komponentów,
  3. preferowany producent,
 1. Dokumentacja techniczna PCB zawierająca:
 1. dane technologiczne PCB (możliwości wykonania znajdują się na stronie NES w zakładce PCB)
 • Materiał
 • Grubość płyty
 • grubość miedzi
 • pokrycie powierzchni (HAL leadfree, HAL tin lead, złoto)
 • opis (TAK/NIE, strona TOP, strona BOTTOM)
 • soldermaska
 • wymiary
 1. dokumentacja PCB zawierające następujące pliki warstw (pliki Gerber):
 • gto –  warstwa opisowa górna
 • gts –  warstwa soldermaski górna
 • gtl –  warstwa elektryczna górna
 • gbo – warstwa opisowa dolna
 • gbl – warstwa elektryczna dolna
 • gbs – warstwa soldermaski dolna
 • gko – warstwa obrysu płytki
 • gbp – warstwa pasty dolna
 • gtp – warstwa pasty górna
 • drr – owierty
 1. Punkty referencyjne ( fiducial marks )
 • Punkty referencyjne powinny znajdować się na każdej płycie w ilości min. 2szt/płyta. Mogą mieć kształt koła, kwadratu, krzyża pojedynczego. Dookoła punktu należy pozostawić min. 1mm pola bez soldermaski.
 1. Wymiary PCB
 • Maksymalny wymiar formatki dla SMD wynosi 500 x 1480 [mm] [1]
 • Marginesy 5mm po dłuższych stronach formatki.
 1. Plik Pick&Place (współrzędne punktów, plik w formacie xls, xlsx, txt, doc) zawierający:
 1. współrzędne punktów referencyjnych (fiducial marks)
 2. desygnator np. R15,
 3. obudowa  ( np. 0805),
 4. współrzędne środka elementu,
 5. wartość elementu  np. 10k,

nord

 1. Rysunki montażowe (dotyczące wszystkich etapów produkcji) w postaci plików jpg, pdf, png:
  1. z elementami SMD, dla strony TOP i BOTTOM,
  2. z elementami THT, dla strony TOP i BOTTOM, uwagi dotyczące montażu (klejenie, montaż na dystansie, krępowanie),
  3. rysunki montażu mechanicznego (skręcanie, nitowanie, montaż obudowy)

PCB większe niż 300 x 500 [mm] wymaga specjalnej ramy do nakładania pasty

 

§4. Zamówienia, termin realizacji.

 1. Kupujący będzie składał pisemne zamówienia (spełniające kryteria niniejszego OWW), które będą wysyłane drogą elektroniczną (mail), bądź na adres siedziby NES, bądź faksem.
 2. Kupujący w Zamówieniu zobowiązuje się podać następujące informacje:
  1. ilość zamawianych Modułów, przy czym, nie może ona być mniejsza niż określa to oferta,
  2. cenę jednostkową,
  3. numer oferty, na podstawie której opracował Zamówienie.
 1. Po przesłaniu przez NES potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz potwierdzonego terminu realizacji, strony stwierdzają, że dochodzi do zawarcia umowy na wykonanie usługowego montażu kontraktowego Modułów objętych zamówieniem.
 2. Jeżeli w potwierdzeniu nie jest podane inaczej, termin realizacji obowiązuje z oferty, której dotyczy Zamówienie.
 3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem, treść Zamówienia przestaje wiązać Strony. Po ewentualnej akceptacje treści Potwierdzenia przez Kupującego, treść Zamówienia obowiązuje w treści ustalonej przez Strony.
 4. Zamówienie może obejmować następujące procesy:
  1. zakup komponentów i PCB,
  2. montaż SMT i THT,
  3. uzupełniający montaż mechaniczny,
  4. nakładanie powłok ochronnych,
  5. programowanie, testowanie i uruchamianie modułów,
  6. pakowanie i wysyłka.
 1. Realizacja OWW może opierać się na komponentach zakupionych przez NES. NES zobowiązuje się do załączenia do każdej przesłanej oferty listy komponentów przyjętych do wyceny zlecenia w postaci osobnego pliku w formacie xls, xlsx, pdf.
 2. Realizacja OWW może opierać się o komponenty powierzone przez Kupującego, wówczas komponenty dostarczane będą w oryginalnych opakowaniach z uwzględnieniem nadmiaru technologicznego.
  1. komponenty na taśmach z min. 30cm rozbiegiem, z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji technologicznej (BOM).
  2. komponenty na taśmach o rozmiarze 01005 i mniejsze, dostarczone na taśmiach o szerokości 8mm.
  3. komponenty w laskach z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji technologicznej (BOM).
  4. komponenty dostarczane w tackach z uwzględnieniem 0,5% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
  5. pozostałe komponenty z uwzględnieniem 1% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
  6. dopuszczalny współczynnik R (skręcenia/wygięcia) powierzonych obwodów drukowanych nie powinien przekraczać 0,25% (wg. normy IPC-TM-650, sekcja 2.4.22).
 1. Realizacja OWW może opierać się w części o komponenty zakupione przez NES a w części o komponenty powierzone przez Kupującego. W części dotyczącej komponentów zakupionych przez NES stosuje się postanowienia ust. 7, a w części komponentów powierzonych ust. 8.
 2. NES prowadzi magazyn komponentów wg. FIFO.

 

§5 Warunki dostawy, płatność.

 1. Kupujący ma możliwość odebrania Modułów osobiście w siedzibie NES. Jeżeli nie jest możliwy odbiór osobisty, NES zobowiązuje się do spakowania Modułów w sposób zabezpieczający je przez uszkodzeniem oraz do wysyłki na podany przez Kupującego adres. Opłata za wysyłkę jest doliczana do faktury VAT wg. informacji podanych w ofercie. Jeżeli nie jest podane inaczej, obowiązuje stawka 18zł netto za każdy karton do 30kg.
 2. Jeżeli indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej co do ilości wysyłanych Modułów, NES będzie wysyłał całą partię z Zamówienia jako jedna wysyłka.
 3. Dokumentem potwierdzającym wydanie/wysyłkę jest dokument WZ oraz w przypadku wysyłki list przewozowy firmy odpowiedzialnej za transport.
 4. Dokumenty z ust. 3 stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT, za zleconą usługę.
 5. Warunki płatności będą ustalane indywidualnie dla każdego z Klientów osobno, a potwierdzeniem ustaleń, będzie faktura VAT dołączona do wysyłki.
 6. Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności względem NES, wg. terminu oraz sposobu płatności wyszczególnionych na fakturze wystawionej do Zamówienia.
 7. Kupujący ma możliwość otrzymania faktury w następujących walutach: PLN, EUR, USD.
 8. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności NES ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
 9. NES zastrzega sobie prawo do opóźnienia wykonania zlecenia, jeżeli zajdą zmiany okoliczności niezależne od NES, takie jak np.: klęsko żywiołowe, zjawiska atmosferyczne utrudniające dostawy materiałów, katastrofy, zamieszki, strajki, działania wojenne lub inne, na które NES nie ma wpływu.

 

§6 Gwarancja i odpowiedzialność.

 1. NES udziela 6 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostarczenia Modułów do Kupującego. Gwarancja jest udzielana na poniższe składowe Zamówienia:
  1. wykonaną usługę montażu kontraktowego,
  2. komponenty dostarczone przez NES,
  3. pozostałe materiały użyte do montażu.
 1. NES nie bierze odpowiedzialności za jakość materiału powierzonego do wykonania OWW przez Kupującego.
 2. Reklamacja z jakiegokolwiek tytułu nie może wstrzymywać płatności za inne usługi/wyroby, które nie są reklamowane.
 3. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. W szczególnyhch przypadkach czas realizacji może się wydłużyć.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją zleceń zgodnie z OWW, będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę NES.